Subskrybuj RSS
7819456970
Rynek quadów
Testy quadów i akcesoriów
Opisy quadów
amyelencephalous
727-214-1480
Aktualno¶ci rynkowe
Motoryzacja
9062747437
Imprezy quadowe
Relacje z imprez
   - Rajd Dakar
7169379598
612-788-1148
Poradnik
Od czego zacz±æ
317-916-2752
919-503-9417
877-292-7226
(416) 221-4528
S³owniczek
Ekologia
(484) 940-6450
7725215552
serigraph
(724) 523-8762
Gie³da
Quady nasza pasja
Grupy quadowe
Ja i mój quad
(228) 364-9126
(787) 893-3347
(949) 831-9377
Patronat medialny
Silesia Quad Adventure
864-476-8313
Mistrzostwa OFF-ROAD
MT Rally / MT Series
Dzicz Bieszczadzka
2066312013
Wystawa Motocykli
Motomaraton
Polish ATV Challenge
Scolytidae
sQuadzik
(360) 706-8023
Niespodzianki
CHumor quadowy
GPSownia
Quadzikowe
805-774-0792
compunction
Gazeta quadowa
Aktualno¶ci
Kamil Kêpa
Dla wszystkich fanów wy¶cigów quadowych sierpieñ jest miesi±cem szczególnym zdecydowanie najbardziej oczekiwany miesi±c w roku. Ze wszystkich stron ¶wiata do ma³ej miejscowo¶ci miêdzy Lionem, a Dijon ¶ci±gaj± rzesze nie tylko widzów, ale i zawodników

Tekst: Dariusz Brzeziñski, Zdjêcia: Jarek Kobierski
Sportowiec, to cz³owiek o organizmie z ponad przeciêtn± wytrzyma³o¶ci± i si³±. Quad sportowy charakteryzuje siê podobnymi cechami, ale wynikaj±cymi z mechanicznych rozwi±zañ konstrukcyjnych pojazdu. Jaki powinien byæ kierowca quada, aby móc okie³znaæ czteroko³owca i wytrzymaæ krótki, ale strasznie wyczerpuj±cy bieg? Na pewno powinien byæ przygotowany do wysi³ku...

Zespó³ Super Rally, Zdjêcia: Igor Kurkowski
Klimat rajdów cross country zawita³ pod Tatry w dniach 22-24 sierpnia 2014. Trzeci± Rundê Zlotu DXRACER SUPER RALLY – Chocho³ów rozegrano na malowniczych trasach gminy Czarny Dunajec. Przez dwa dni trwa³y zmagania prawie siedemdziesiêciu za³óg - kierowców motocykli, quadów, samochodów terenowych oraz ciê¿arówek.

Wojtek Zbiegniewski
Statystyki udzielania pierwszej pomocy uczestnikom imprez quadowych wskazuj±, ¿e najczê¶ciej
robimy sobie krzywdê w któr±¶ z koñczyn. Czêsto dziêki nawykom motocyklowym mniej
do¶wiadczony cz³owiek sk³ada siê w zakrêt jak na enduro lub po prostu wystraszy siê przechy³u i stara siê podeprzeæ… co powoduje podwiniêcie kopytka. Dobrze/lepiej jak noga jest uzbrojona
w wysoki but przeznaczony do jazdy off-road.

Tekst: Marcin Stachura, Zdjêcia: Jarek Kobierski
Zazwyczaj rzadko wymienia siê felgê w poje¼dzie. A jak ju¿ do tego dochodzi to najczê¶ciej bierzemy star± – pogiêt± lub po³aman±, jedziemy do sklepu i prosimy: „o dok³adnie tak± sam±”. Gorzej, je¿eli chcemy wymieniæ felgê na zupe³nie inn±, najczê¶ciej pod konkretne rozwi±zanie, np. agresywne terenowo opony itp. Nie w ka¿dym sklepie mamy opis: „Te felgi nadaj± siê do wymienionych poni¿ej modeli czteroko³owców”. S± rzeczy, które musimy wiedzieæ: ¦rednica felgi, Szeroko¶æ felgi, Odsadzenie, Rozstaw ¶rub.

Grzegorz G³owienka
Nie od dzi¶ wiadomo, ¿e nasze czteroko³owce nara¿one s± na znacznie wiêksze obci±¿enia podczas jazdy w ciê¿kim terenie, ni¿ po zwyk³ych szutrowych drogach. Du¿a moc w po³±czeniu z terenowymi oponami a do tego b³oto, woda, korzenie, kamienie oraz inne napotykane atrakcje, wp³ywaj± na szybsze zu¿ywanie nie tylko elementów zawieszenia, ale tak¿e przeniesienia napêdu czyli na przeguby Czy zdarzy³y siê Wam ju¿ uszkodzenia ca³ych pó³osi, a mo¿e przegubów, albo tylko samych manszet? - (719) 419-7948

Smar do ³añcucha
Informacja prasowa Lucky Star Polska
Spray do ³añcucha Maxima Chain Wax jest najmocniejszym smarem w aerozolu przeznaczonym do wszystkich typów ³añcuchów, zarówno tradycyjnych, jak i tych wyposa¿onych w uszczelnienia typu O-Ring lub X-Ring. Maxima Chain Wax wyposa¿ony jest w specjaln± formu³ê Parafilm™ zawieraj±c± czyst± parafinê, która tworzy na zabezpieczanych elementach ultra-cienk±, woskow± warstwê ochronn±, zapewniaj±c d³ugoterminow± ochronê szczególnie w wodzie i wilgotnych miejscach. Chain Wax aplikowany jest pod ci¶nieniem dziêki czemu przenika g³êboko, nawet do ma³o dostêpnych obszarów, zapewniaj±c pe³n± ochronê ³añcucha i znacz±co zmniejszaj±c jego zu¿ycie. Doskonale chroni przed rdz±, a jego specjalna formu³a sprawia, ¿e zabezpieczone elementy s± o wiele mniej podatne na zabrudzenia. Jest to po prostu najlepszy wybór dla twojego ³añcucha. Maxima Chain Wax zosta³ wyprodukowany w USA!
Smar dostêpny jest w Sklep.Centrumatv.pl >> Smar Maxima Racing do ³añcucha Chain Wax - zrób zakupy...

Tekst: Marcin Stachura, Konsultacje: Jacek Bujañski, Zdjêcia: Jarek Kobierski
Co zrobiæ, kiedy na bêbnie wyci±garki mamy kilka razy mniej liny ni¿ potrzeba, góra stroma a wjechaæ musimy? Dobrym rozwi±zaniem jest opanowanie korzystania z liny na tzw. przepinki, a co za tym idzie „li¼niêcie” tematu technik alpinistycznych.

Grzegorz G³owienka
Ju¿ w momencie planowania zakupu quada interesuje nas to, jak± bêdzie mia³ moc, jakie przyspieszenie i ile przy tym bêdzie zu¿ywa³ paliwa. Czasami jednak nie jeste¶my w stanie pozwoliæ sobie na wymarzon± zabawkê a czasami wymarzona zabawka jest „obliczona” przez producenta tak, ¿e nie do koñca spe³nia nasze oczekiwania.

Grzegorz G³owienka
Ka¿dy facet wie, ba, nawet kobiety je¿d¿±ce na quadach, jak wa¿na jest dobra guma. Posiadaj±c dobrej jako¶ci oponki mo¿emy liczyæ na odpowiedni kontakt maszyny z pod³o¿em. Czasami jednak, z dala od wszystkiego, ³apiemy kapcia, mo¿e dwa? Co wtedy zrobiæ? Nie ma co wpadaæ w szewsk± pasjê – trzeba to naprawiæ.

Micha³ B±czyñski
Powszechnie wiadomo, ¿e aby quad je¼dzi³ trzeba o niego dbaæ, lepiej czy gorzej, ale zawsze. Wiadomo te¿, ¿e dbaæ trzeba równie¿ o kondycjê samego je¼d¼ca tak, aby wraz z pojazdem tworzy³ on zgran±, niezawodn± ca³o¶æ. Nie wszyscy je¿d¿± zawodowo, ale wszyscy powinni zainteresowaæ siê poprawieniem swojej kondycji, a zw³aszcza Ci, którzy je¿d¿± dla przyjemno¶ci.

Grzegorz G³owienka
Kilkakrotnie pisali¶my ju¿, ¿e quady to nie tylko zabawki, ale tak¿e doskona³e pojazdy u¿ytkowe wyrêczaj±ce cz³owieka w wielu zadaniach. U³atwiaj±ce ¿ycie, pracê oraz podnosz±ce bezpieczeñstwo pracowników. Od lat obserwujemy jak instytucje wprowadzaj± w swoje szeregi te pojazdy, które nie tylko pomagaj± ratowaæ ¿ycie, ale dbaj± o bezpieczeñstwo Pañstwa.

NAJBLI¯SZE IMPREZY
zobacz pozosta³e
LO¯A SZYDERCÓW
1 kwietnia podali¶my informacjê, ¿e jakoby ATVPOLSKA i QUADZIK.PL postanowi³o po³±czyæ swoje si³y dla lepszej promocji sportu quadowego w Polsce i powo³a³o do ¿ycia ATVQUADZIK. Oczywi¶cie to by³a ¶ciema 1 kwietniowa... (418) 507-6603
zobacz pozosta³e
S£OWNICZEK
to inaczej skrêt, zakrêt...
Socinian
GPSownia i MAPY
N51 52.628 / E17 01.206

zobacz pozosta³e
NAJCZʦCIEJ CZYTANE
Staruszek Quad... - czyli co sprawdziæ w u¿ywanym quadzie(907) 438-5967

Sportowy kontra przeprawowy(304) 466-9226

Benyco ATV 300 – Najtañsza czteronapêdówka? >>

Test Polaris Phoenix 200 - ma³y wielki quad >>

SUZUKI LT-Z400 - dobry wstêp do wy¶cigowego ¿ycia2064560916

Kamera na kask – VholdR CONTOUR HD >>

Je¼dzimy "na szeroko", czyli dystanse z dystansu.(919) 307-5559

Do ka¿dego zadania, w ka¿dych warunkach >>

Pojazd UTV - ekonomiczny ¶rodek transportu do ka¿dego zadania, w ka¿dym terenie6506977061

Quadzik 4/2012 (22) ju¿ w sprzeda¿y(610) 912-4353

REKLAMAwolf grape
(918) 480-0751 RSS Reklama Polityka Cookies Kontakt
Wszelkie prawa zastrze¿one - Quadzik.pl - wszystko o quadach 2004-2018. ISSN 1899-9158.